ساخت غذای دیسکس و آموزش اصول و مبانی تغذیه دیسکوس (دیسکاس)

    40,000 تومان 25,000 تومان

    آموزش گام به گام ساخت غذای مخصوص ماهی دیسکس به همراه آموزش اصول و مبانی تغذیه و رفتارشناسی دیسکوس. فرمول اختصاصی و بهینه شده با حداکثر رشد، بقا، رنگ، شادابی و زادآوری برای ماهی دیسکاس.